بایگانی نویسنده

نشید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

یاسین الجزائری

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای یاسین الجزائری

شیرزاد طاهر

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای شیرزاد طاهر

نبیل الرفاعی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای نبیل الرفاعی

یحیی حوا

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای یحیی حوا

شهریار پرهیزکار

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای شهریار پرهیزکار

محمد ایوب

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای محمد ایوب

ودیع حمادی الیمنی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای ودیع حمادی الیمنی

شحات محمد انور

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای شحات محمد انور

یاسر الدوسری

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای یاسر الدوسری

توفیق الصائغ

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای توفیق الصائغ

سعود الشریم

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای سعود الشریم