بایگانی نویسنده

معتز آقایی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای معتز آقایی

مصطفی اسماعیل

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای مصطفی اسماعیل

محمد محمود طبلاوی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمد محمود طبلاوی

محمود الرفاعی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمود الرفاعی

خالد المهنا

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای خالد المهنا

عماد زهیر حافظ

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای عماد زهیر حافظ

علی الحذیفی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای علی الحذیفی

ابوبکر الشاطری

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای ابوبکر الشاطری

عبدالمحسن قاسم

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای عبدالمحسن قاسم

عبدالعزیز عکاشه

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای عبدالعزیز عکاشه

محمود علی البنا

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای محمود علی البنا

mustafa-allahouni

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای مصطفی اللاهونی

محمد جبریل

تلاوت کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمد جبریل

محمود عبدالحکم

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمود عبدالحکم

جمال شاکر عبدالله

ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای جمال شاکر عبدالله

عامر الکاظمی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای عامر الکاظمی

احمد عامر

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای احمد عامر

عبدالودود حنیف

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای عبدالودود حنیف

عبدالله مطرود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای عبدالله مطرود

عباس امام جمعه

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای عباس امام جمعه

دانیال انصاری

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای دانیال انصاری

محمدحسین سبزعلی

تلاوت کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمدحسین سبزعلی

محمود المحیسنی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمود المحیسنی

العفاسی

تلاوت کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای مشاری العفاسی

ماهر المعیقلی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای ماهر المعیقلی

هانی الرفاعی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای هانی الرفاعی

علی حجاج السویسی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای علی حجاج السویسی

احمد المصباحی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای احمد المصباحی

عبدالرحمن السدیس

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای عبدالرحمن السدیس