ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای یاسر الدوسری

توفیق الصائغ

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای توفیق الصائغ

سعود الشریم

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای سعود الشریم

محمود علی البنا

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای محمود علی البنا

mustafa-allahouni

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای مصطفی اللاهونی

محمد جبریل

تلاوت کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمد جبریل

محمود عبدالحکم

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمود عبدالحکم

جمال شاکر عبدالله

ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای جمال شاکر عبدالله

عامر الکاظمی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای عامر الکاظمی

احمد عامر

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای احمد عامر

عبدالودود حنیف

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای عبدالودود حنیف

عبدالله مطرود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای عبدالله مطرود

عباس امام جمعه

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای عباس امام جمعه

یاسین الجزائری

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای یاسین الجزائری

شیرزاد طاهر

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای شیرزاد طاهر

نبیل الرفاعی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای نبیل الرفاعی

محمدحسین سبزعلی

تلاوت کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمدحسین سبزعلی

محمود المحیسنی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمود المحیسنی

العفاسی

تلاوت کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای مشاری العفاسی

ماهر المعیقلی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای ماهر المعیقلی

هانی الرفاعی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای هانی الرفاعی

علی حجاج السویسی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای علی حجاج السویسی

احمد المصباحی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای احمد المصباحی

عبدالرحمن السدیس

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای عبدالرحمن السدیس

عبدالله خیاط

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای عبدالله خیاط

دانیال انصاری

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای دانیال انصاری

یحیی حوا

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای یحیی حوا

شهریار پرهیزکار

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای شهریار پرهیزکار

محمد ایوب

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای محمد ایوب