تلاوت آیات 27 و 28 سوره مبارکه غافر ، محمدعلی اسلامی

  تلاوت آیات 27 و 28 سوره مبارکه غافر توسط حافظ کل قرآن کریم آقای محمدعلی اسلامی

بازتاب از سایت

786 www.tartil.org