تلاوت آیات 27 و 28 سوره مبارکه غافر ، محمدعلی اسلامی

تلاوت آیات 27 و 28 سوره مبارکه غافر توسط حافظ کل قرآن کریم آقای محمدعلی اسلامی

Tartil - ترتیل