تلاوت محمد حسین بهزادفر سوره مبارکه منافقون

  تلاوت آیات 1 تا 6 سوره مبارکه منافقون توسط حافظ کل قرآن کریم آقای محمد حسین بهزادفر

بازتاب از سایت

786 www.tartil.org