تلاوت محمد محمودی پور سوره مبارکه رعد

تلاوت آیات 8 تا 13 سوره مبارکه رعد توسط حافظ قرآن کریم آقای محمد محمودی پور

Tartil - ترتیل