تلاوت محمد مهدی آدینه سوره مبارکه هود

تلاوت آیات 113 تا 117 سوره مبارکه هود توسط حافظ قرآن کریم آقای محمد مهدی آدینه

Tartil - ترتیل