تلاوت محمد محمودی پور سوره مبارکه فاطر

تلاوت آیات 34 تا 36 سوره مبارکه فاطر توسط حافظ قرآن آقای محمد محمودی پور

بازتاب از سایت

Tartil - ترتیل