تلاوت محمدمهدی آدینه سوره مبارکه طه

تلاوت آیات 88 و 94 سوره مبارکه طه توسط حافظ کل قرآن کریم آقای محمد مهدی آدینه

Tartil - ترتیل