تلاوت محمد حاج علی اکبر سوره مبارکه رعد

تلاوت آیات 5 تا 11 سوره مبارکه رعد توسط حافظ قرآن کریم آقای محمد حاج علی اکبر

Tartil - ترتیل