تلاوت محمد محمودی پور سوره مبارکه طه

تلاوت آیه 40 سوره مبارکه طه توسط حافظ قرآن کریم آقای محمد محمودی پور

Tartil - ترتیل