واحدهای خواهران و برادران موسسه جامعه القرآن الکریم

با دستاوردهای واحد های خواهران و برادران موسسه جامعه القران الکریم و اهل البیت علیهم السلام بیشتر آشنا شویم.

بازتاب از سایت

786 www.tartil.org