همخوانی آیاتی از سور الرحمن و حجرات در اختتامیه مسابقات سراسری اوقاف

همخوانی بسیار زیبا، متفاوت و دلنشین آیاتی از سور الرحمن و حجرات توسط 7 نفر از حفاظ کل قرآن موسسه جامعه القرآن الکریم در اختتاميه مسابقات سراسری اوقاف

بازتاب از سایت

786 www.tartil.org