مستند صدف – تولد یک سالگی

یکسال بود که با حجاب شده بود هم موسسه ای هایش تولد یک سالگی حجابش را جشن گرفته بودند، حس عجیبی داشت، حسی که مستند «صدف» در پی انتقال آن هست.

Tartil - ترتیل