تلاوت محمدعلی اسلامی سوره مبارکه غافر

  تلاوت آیات 67 تا 70 سوره مبارکه غافر توسط حافظ کل قرآن کریم آقای محمدعلی اسلامی

بازتاب از سایت

786 www.tartil.org