باز این چه شورش است که در خلق عالم است – فارسی وعربی

اثر به یاد ماندنی باز این چه شورش است که در خلق عالم است با اجرای سید امیر سجادپور از عراق و امیر حسین حیدری

بازتاب از سایت

786 www.tartil.org